Regulamin pobytu
w WOW Chałupka

PODSTAWOWE INFORMACJE
• Minimalny okres pobytu 2 dni
• Zakwaterowanie od godziny 16.00,
• Wykwaterowanie do godz. 11.00
• Nie akceptujemy zwierząt
• Dodatkowe sprzątanie w trakcie pobytu 150zł
• Wymiana ręczników i pościeli w trakcie pobytu 30 zł za komplet
• Nie akceptujemy zwierząt
• Sauna: 1 seans trzygodzinny/doba w cenie, każda dodatkowa godzina płatna 50zł/h

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa warunki korzystania i pobytu w Wow Chałupka. Dokonanie rezerwacji domu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

Definicje:

Dom: Budynek położony w Kościelisku, przy ul. Salamandra 15a, zwanym również Wow Chałupka, a także znajdujące się obok budynku wyposażenie.

Klient: Osoba wynajmująca dom

Gość: Klient oraz osoby, które przebywają wraz z Klientem w wynajmowanym przez niego domu, zgodnie z dokonaną rezerwacją.

 1. OKRES NAJMU

Dom jest dostępny dla klienta w pierwszym dniu zarezerwowanego okresu najmu od godziny 16:00 do godziny 11:00 ostatniego dnia zarezerwowanego okresu najmu. Wcześniejszy przyjazd, w oparciu o bieżącą dostępność, jest możliwy wyłącznie w przypadku wcześniejszego uzgodnienia pod nr tel. ….

Późniejszy wyjazd, w zależności od bieżącej dostępności, musi być uzgodniony z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy.

 1. MELDOWANIE I ZASADY ODBIORU KLUCZY

Procedura zameldowania wymaga okazania przez Klienta ważnego dowodu tożsamości ze zdjęciem. Na okres najmu apartamentu, najpóźniej w dniu przyjazdu Klienta, pobierana jest od Klienta kaucja, jako zabezpieczenie za powierzony, w pełni wyposażony dom, jak również pełna kwota należności za wynajem, o ile jest ona uzgodniona w formie gotówkowej.

Kaucja pobierana jest tylko i wyłącznie gotówką. Wysokość kaucji wynosi…

Kaucja zostanie zwrócona po zakończeniu pobytu, z zastrzeżeniem par 8 niniejszego Regulaminu. Wow Chałupka zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Klienta, który:

– nie posiada ważnego dowodu tożsamości lub nie chce okazać dokumentu

– odmawia złożenia depozytu gotówkowego (kaucji)

– znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub też w takim stanie są inni Goście

– podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin lub inne Regulaminy obowiązujące na terenie obiektu.

W przypadku przyjazdu większej liczy Gości do zarezerwowanego apartamentu, niż ta, która była zgłoszona przy dokonywaniu rezerwacji, lub w liczbie przekraczającej pojemność zarezerwowanego apartamentu, okoliczność ta będzie uznawana za złamanie warunków Regulaminu Rezerwacji. Wow Chałupka ma prawo pobrać opłatę za każdą dodatkową osobę.

Zameldowanie po godzinie 22:00 i wymeldowanie przed godziną 7:00 powinno być zgłoszone wcześniej i ustalone z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. Klient przed rozpoczęciem najmu jest zobowiązany dokonać formalności meldunkowych i odebrać klucze do domu. Wydanie kluczy nastąpi po uiszczeniu opłaty za cały zarezerwowany okres najmu domu.

 1. PARKOWANIE POJAZDÓW

Do dyspozycji Gości dostępne są dwa miejsca postojowe na otwartym niestrzeżonym parkingu, bezpośrednio przed domem oraz miejsce garażowe.

 1. ZABEZPIECZENIE OBIEKTU

Obiekt jest monitorowany. Parking przed budynkiem ma charakter otwarty, nie jest strzeżony. Obiekt Wow Chałupka nie sprawuje pieczy i nie odpowiada za pojazdy oraz inne rzeczy Gości (rowery, wózki, itp.) pozostawione przed obiektem. Za osoby niepełnoletnie odpowiadają ich opiekunowie, pod których opieką pozostają przez cały okres pobytu w domu. Wow Chałupka nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie obiektu, w związku z tym Goście nie powinni pozostawiać bez opieki wartościowych przedmiotów.

 1. WYMELDOWANIE I ZDANIE KLUCZY

Zdanie klucza po zakończeniu najmu odbywa się w domu o godzinie ustalonej wcześniej z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. Dom po wyjeździe jest sprawdzany przez personel obiektu. W przypadku stwierdzenia usterek, zniszczeń, bądź strat w wyposażeniu domu, goście za powstałe szkody bądź straty zostaną dodatkowo obciążeniu. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy mienie znajdujące się w apartamencie zobowiązany jest do naprawienia szkody na zasadach ogólnych, zgodnie z kodeksem cywilnym, do czego się zobowiązuje podpisując niniejszy regulamin. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze apartamentu przez obsługę będą dochodzone na drodze sądowej, w przypadku braku możliwości ich wyegzekwowania polubownie. W przypadku zgubienia kluczy do domu, Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 200 PLN.

 1. CISZA NOCNA

Goście zobowiązani są do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00. W przypadku zgłoszonego zakłócenia spokoju Wow Chałupka ma prawo nałożyć na Gości karę pieniężną w wysokości 500 PLN plus ewentualne koszty dojazdu grupy interwencyjnej ochrony, doliczając ją do rachunku Klienta, niezależnie od tego, czy zakłócenia dokonał Klient, czy też przebywający z nim Goście.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OBIEKT

Wow Chałupka zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji w wysokości 500 PLN, zgodnie z par 3 niniejszego Regulaminu, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu zniszczeń podczas pobytu. Kwoty zniszczeń wyceniane są na podstawie bieżących cen produktów i usług i mogą zostać ustalone na podstawie cen wykazanych w internecie na dany moment. Kaucja jest zwracana Klientowi w dniu wyjazdu w pełnej kwocie, jeśli w Apartamencie nie wyrządzono szkód. W innym przypadku kaucja jest zwracana po potrąceniu kosztów niezbędnych do usunięcia powstałych szkód. Klient odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone przez Gości przebywających w wynajmowanym obiekcie.

 1. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU

Przy każdorazowym wyjściu z domu Goście zobowiązani są zamknąć wszystkie okna oraz zamknąć drzwi wyjściowe. Goście mają obowiązek zwrócić szczególną uwagę, czy zawory z wodą zostały zakręcone. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową, Goście nie mogą używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia obiektu, poza: ładowarkami do telefonów komórkowych, komputerów przenośnych i innych urządzeń mobilnych, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w apartamencie przez Gości kończących pobyt zostaną odesłane na koszt Klienta kurierem, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji, Wow Chałupka przechowa przedmioty przez okres 14 dni, a następnie zutylizuje je lub przekaże je na cele charytatywne. Goście zobowiązani są do utrzymywania obiektu w stanie, w jakim znajdował się on z chwilą rozpoczęcia pobytu. Obiekt przeznaczony jest do wypoczynku, a organizacja imprez, wieczorów panieńskich i kawalerskich jest zabroniona.

 1. ZAKAZ PALENIA

W apartamencie oraz na balkonach/tarasie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych. Za naruszenie tego zakazu grozi kara pieniężna w wysokości 500 PLN, doliczana do rachunku Klienta, niezależnie od tego, czy zakaz został złamany przez Klienta, czy też przebywających z nim Gości.

 1. ZWIERZĘTA DOMOWE

W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz przebywania zwierząt. Za naruszenie tego zakazu, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów profesjonalnego czyszczenia domu oraz neutralizacji powstałych w nim zapachów.

 1. SYTUACJE WYJĄTKOWE/SIŁY WYŻSZE

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Wow Chałupka rezerwuje sobie prawo zaproponowania Klientowi zmiany terminu rezerwacji lub dokonania anulacji rezerwacji (tylko w przypadku, gdy nie będzie możliwe dokonanie zmiany w terminie rezerwacji). Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Gości lub ich majątku, z powodów niezależnych od Wow Chałupka, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych, gdyby usługi zostały już wyświadczone.

Wow Chałupka nie jest zobowiązana do zapłaty jakichkolwiek kar, odszkodowań, itp. z tytułu odwołania rezerwacji.

 1. AWARIE

Wow Chałupka zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w budynku bez zbędnej zwłoki do 48h, chyba, że charakter usterki wymaga dłuższego czasu jej naprawy. Awarie powstałę z przyczyn niezależnych od Wow Chałupka (dostawa mediów, w tym TV oraz Internetu, awarie sprzętów znajdujących się w obiekcie), nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub najmu i tym samym nie są podstawą do obniżenia lub zwrotu opłaty za najem lub kaucji rezerwacyjnej.

 1. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Apartamenty Czorsztyn Prestige, a Klientem lub Gościem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wow Chałupka.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszystkie dodatkowe usługi/produkty oferowane w obiekcie są dodatkowo płatne. Wow Chałupka świadczy usługi codziennego sprzątania, wymiany pościeli oraz ręczników, a także nie wyposaża domu w dodatkowe sprzęty, poza tymi, które znajdują się w domu w momencie wydania go Klientowi. Osoby nie będące Gośćmi, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, nie mają wstępu na teren obiektu.